Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
116018
Środa 19 Styczeń 2022 / Godzina: 05:2059
Kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl - strony internetowej Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu .

Data publikacji strony internetowej: 2014 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 2018-09-23 są dostępne.

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań itp.

–  informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

–  strona internetowa zawiera treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 2018-09-23 przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało poddane aktualizacji dnia: 2021-03-30.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Żelachowska, m.zelachowska@kujawsko-pomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 62 15 925. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej dostepnosc@kujawsko-pomorskie.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich tutaj

Informacje dla użytkowników serwisu:

- Użytkownik korzystający jedynie z klawiatury może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

- Istnieje możliwość powiększania i pomniejszania czcionek poprzez zastosowanie  klawiszy Ctrl+ i Ctrl-.

- Treści zawarte na stronie pozostają czytelne także dla osób słabiej widzących, dzięki zachowaniu odpowiedniego kontrastu tekstu i tła.

- Żaden element serwisu nie miga.

- Na stronie zamieszczane są dokumenty w formacie PDF oraz DOC. Administratorzy strony są otwarci na zgłoszenia propozycji ulepszeń serwisu.

- Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie bez informowania o tym użytkownika

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 10 lokalizacji.

  1. Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje
    się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
  1. Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1)   ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:

2)   ul. Targowa 13/15 w Toruniu:

3)   ul. Włocławska 167 w Toruniu:

 4)   ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:

5)   Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:

6)   ul. Kopernika 4 w Toruniu:

7)   ul. Bechiego 2 we Włocławku:

    - obok Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,

    - przed budynkiem plac zabaw dla dzieci;

8)   ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:

   - w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,

   - przewijak dla dzieci zlokalizowany w toalecie dla osób niepełnosprawnych,

9)   ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:

Strona powstała w ramach projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze". Zgodnie z założeniami projektu i utrzymaniem okresu trwałości istnieje konieczność publikacji do 31.12.2020 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko