Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
116017
Środa 19 Styczeń 2022 / Godzina: 04:5541
Kujawsko-pomorskie

O projekcie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 25/963/13 z dnia 26 czerwca 2013r. postanowił złożyć wniosek oraz przyjąć do realizacji przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013. W dniu 24 marca 2014r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 23 484 166,89 zł. W tym samym dniu Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz WFOŚiGW w Toruniu zawarło umowę, której wynikiem jest przyznanie dotacji na potrzeby realizacji projektu w wysokości 2 762 843,63 zł. Beneficjent Projektu, czyli Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt w partnerstwie z 21 gminami i 1 związkiem międzygminnym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 
Z każdym z Partnerów Projektu w dniu 24 marca 2014r. zawarto umowę partnerską. Rolę koordynatora projektu pełni Województwo, Partnerzy Projektu odpowiedzialni są za realizację zakresu rzeczowego projektu.

W ramach oszczędności rozszerzono przedsięwzięcie i zaangażowano w realizację projektu 7 dodatkowych Partnerów, w związku z tym dnia 14 maja 2015 roku Beneficjent (Województwo Kujawsko-Pomorskie) podpisał umowy partnerskie z 7 gminami i aneksy do umów z obecnymi 22 Partnerami Projektu. Tego samego dnia Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz WFOŚiGW w Toruniu zawarło aneks do umowy dotacji i umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość Projektu uległa zmianie i wynosi 16 385 905,71 zł. Środki pozyskane z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ to 13 928 019,51 zł.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zapewni realizację założeń zawartych zarówno w krajowym, jak i w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Ponadto przyczyni się do realizacji zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadami. 
W następstwie wykonania zakresu rzeczowego projektu nastąpi przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcie przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami w województwie kujawsko-pomorskim.

W pigułce

 • Koszt przedsięwzięcia: 16 385 905,71 PLN
 • Środki pozyskane z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ: 13 928 019,51 PLN
 • Liczba podmiotów w projekcie: 29 (27 Gmin, 1 Związek międzygminny i Województwo Kujawsko- Pomorskie)
 • Liczba rekultywowanych składowisk: 29
 • Zakończenie projektu: 2015
 • Łączna powierzchnia rekultywowanych składowisk: 32,7387 ha.

 

Kujawsko-pomorskie inwestuje w naturę. Głównym celem projektu rekultywacji w kujawsko-pomorskim jest przywrócenie walorów przyrodniczych terenom po zamknięciu 29 składowisk, co oznacza, że w perspektywie kilku lat nie będzie różnicy między dawnym składowiskiem, a zielonym terenem otaczającym. W projekcie uczestniczy 27 gmin i 1 związek międzygminny, którzy zaplanowali przekształcenie rekultywowanych terenów na ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ten sposób korzyści będą podwójne: zdrowsze otoczenie i wzrost świadomości ludzi w dziedzinie ekologii, a szczególnie gospodarowania odpadami.

Co zyskujemy?

 • Przyjazne otoczenie, w tym atrakcyjne tereny rekreacyjne
 • Narzędzia edukacji ekologicznej – ścieżki ekologiczne dla dzieci i młodzieży
 • Tereny zielone jak nowe w kilkanaście lat od rekultywacji
 • Ochronę znajdujących się w pobliżu składowisk zespołów parków krajobrazowych, jezior, obszaru Natura 2000
 • Zdrowie poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, infiltracji wód opadowych do składowisk, powstawania odcieków rozprzestrzeniania się pyłów, bakterii i przykrych zapachów
 • Lepsze warunki zamieszkania osób w najbliższej okolicy składowisk i przy drogach, po których odbywał się transport odpadów.
 • Możliwość realizacji innych zadań inwestycyjnych za zaoszczędzone w projekcie pieniądze

Akcja: edukacja w plenerze

Ścieżki edukacyjne, które powstaną w miejscu zrekultywowanych składowisk, pozwolą na wzrost świadomości lokalnych społeczności w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, a w szczególności racjonalnego gospodarowania odpadami.

Co to znaczy? Że grupy szkolne i przedszkolne oraz wszyscy chętni będą mogli w aktywny sposób dowiedzieć się, jak dbać o środowisko i zaczerpnąć świeżego powierza na ścieżce wiedzy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko