Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
111626
Sobota 4 Grudzień 2021 / Godzina: 01:4531
Kujawsko-pomorskie

Unia Europejska

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach największego w historii wspólnoty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój w wybranych obszarach. W ramach POIiŚ realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne między innymi w zakresie ochrony środowiska. W naszym regionie znajduje się 76 składowisk odpadów. Większość z nich już dostosowaliśmy do obowiązujących przepisów prawa. Aż 43 zamknęliśmy, a każdemu z nich przywrócimy naturalny, zielony charakter w procesie rekultywacji. Więcej informacji o POIiŚ na http://www.pois.gov.pl/

Charakterystyka osi priorytetowej:

Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

W zakresie gospodarki odpadami wspierane są projekty dotyczące zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, w tym recyklingu oraz wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Ponadto, w zakresie ochrony powierzchni ziemi wspierane są projekty dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze, stabilizacji osuwisk oraz ochrony brzegów morskich.

DZIAŁANIE 2.2.: PRZYWRACANIE TERENOM ZDEGRADOWANYM WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH

Cel działania: Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. Zanieczyszczone przez wojsko, przemysł i górnictwo tereny wymagają podjęcia szeregu działań naprawczych. W związku z tym w ramach działania wspierane są projekty polegające na kompleksowej rekultywacji zmierzającej do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko